Yenilikçi Girişimler Bilginin Ticarileştirilmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Semineri 10 Nisan 2014 Perşembe günü gerçekleşti

B A S I N   B Ü L T E N İ

 

10 Nisan 2014 Perşembe günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce YerleşkesiToplantı Salonunda düzenlenen “YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERDE YENİLİĞİN ve BİLGİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ” İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in açılış konuşmaları ile başladı.

Vakıf Başkanı Prof. İncekara; Rektör ile birlikte yaptıkları bir toplantıda bilginin ticarileştirilmesi konusunda bir seminer düzenleme fikrinden yola çıktıklarını ve projenin bir araştırma projesine dönüştüğünü ifade ederek, yenilikçi girişimcilerimizin ürettikleri bilginin ticarileştirilmesi sürecindeki sorunları tespit etmek, bilginin ticarileştirilmesi sürecinde üniversitelerle olan ilişkilerini irdeleyebilmek amacıyla,  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yerleşik girişimciler nezdinde saha araştırması yapıldığını ve araştırma sonucu elde edilen bulguların bu seminerde paylaşılacağını, panel katılımcılarının da sunumları ile birlikte  görüşlerini içerecek değerlendirmelerin de yer alacağı seminer kitabın da en kısa sürede yayınlanacağını belirtmiştir.

Prof. İncekara,  araştırmadan çıkan sonuçlara göre, küresel piyasalarda başarılı olmak, rekabet gücü oluşturabilmek, ekonomide yenilikçiliği geliştirebilmenin, bilimsel bilginin üretilmesinden teknolojiye uyarlanması ve çıktıların ticarileştirilmesi sürecinde üniversite-sanayi işbirliğine kuvvetle ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Ekren ise, akademik bilginin üretilmesinde iş dünyası ve üniversite’nin bir araya gelmesi için bir takım paradigma değişikliklerine ihtiyaç duyulduğunu, üniversitelerinin iş dünyası ile ilişkilerini şekillendirmek  amacıyla İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri Başkanları, Üniversitenin   öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile 3 aşamalı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bu araştırma sonucunda, özel ve  kamu sektörlerinin ne yapabileceğine ışık tutabilecek bir stratejik eylem planı da hazırlayacaklarını belirtmiştir.

Açış konuşmalarını takiben söz konusu araştırmanın proje koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Muhittin Adıgüzel, Ar-Ge ve  yeni bilginin uluslararası rekabet ortamında üretimin ön şartı olduğunu, yenilikçi ve teknoloji temelli küresel rekabet ortamının teknoloji, altyapı, sermaye ve insan kaynağına sahip ülkelere avantajlar sağladığını belirtmiştir. Türkiye ekonomisinin bilgi ekonomisine dönüşümü, gerekli teknolojik değişimiz sağlanması ve bunu sağlayacak “Ulusal Yenilik Sistemi”nin etkin bir şekilde çalışması ile mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

Söz konusu araştırma projesini gerçekleştiren Raife Eyiler araştırma bulgularını sunarak özetle, yenilikçi girişimcilerin ürün ve süreç yeniliği geliştiren, başlattıkları yenilik faaliyetlerini yarım bırakmayan, rekabetteki başarılarının finansal olanaklara bağlı olduğunu ifade eden, üniversite ve Ar-Ge kuruluşları ile teknoloji geliştirmek için iş birliği kuran, interneti yoğun olarak kullanan, şirket ve grup içi bilgi kaynaklarına önem veren, limited şirket olarak yapılanan, yazılım ve bilişim alanında yenilik faaliyetlerine yoğunlaşan bir profil çizmektedirler.

Seminer çerçevesinde gerçekleştirilen panelde, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habib ASAN, sınai mülkiyet ile ekonomi arasındaki ilişkiyi anlatarak Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin hedeflerine ulaşmasında sınai mülkiyetin etkisini irdelemiştir.

İstanbul ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat YÜLEK, işletmelerin küresel pazarda ayakta kalabilmesinin yolunun rekabetçi olmasından geçtiğini, yenilik üretemeyen işletmelerin ise, rekabet güçlerini kaybettiğini belirtmiş, işletmelerin yenilikçilik sürecini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin yenilikçilik seviyesi ile ilişkisini anlatmıştır.

Kendisi de yenilikçi olarak uzun yıllar yurt dışında Ar-Ge çalışmaları yapan Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI, yenilikçi girişimcilikte etken olanın zihinsel bir dönüşüm süreci olduğunu ifade etmiş ve Almanya, İsrail’den örnekler vermiştir.

KOSGEB’den seminere katılan Dr. Ali İhsan ÇAVDARLI, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesinde AB programlarının rolünü anlatarak, AB tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME” olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konduğunu belirterek bir önceki program olan girişimcilik ve Yenilik Programı ile üstlenilen girişimlerin ve eylemlerin devam etmesinin sağlanacağını ifade etmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı ve ODTÜ Teknokent Yönetimi Genel Müdürü Mustafa İhsan KIZILTAŞ ise, Türkiye’deki Teknokent’ ler ile ilgili bilgi vererek Üniversite-Teknopark-Sanayi işbirliği sürecini anlatmış bu süreçte yer alan oyuncular ve süreci nasıl etkiledikleri hakkında bilgi vermiştir.

basın bültenini indirmek için tıklayın

 

Önceki Haber Enerji Piyasalarında Enerji Borsası ve Risk Yönetimi Semineri-II WORKSHOP

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech