İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

Vakfımızın bilimsel seminer faaliyetleri içinde yer alan il kalkınma seminerlerine talep artıyor

 

 

 

Sayın Vali

Sayın milletvekilleri,

Sayın rektör ve bilim insanları,

Değerli başkanlar,

Çok kıymetli katılımcılar,

Basınımızın değerli temsilcileri;

 

Sözlerimin başında, sizleri şahsım ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Vakfımız ile Elazığ Valiliği ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdikleri seminere hepiniz hoş geldiniz. Seminere katılımınızla bizleri onurlandırdınız.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, kurulduğu 1962 yılından beri, Türkiye ekonomisinin çok farklı sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bilimsel seminerler, projeler, konferanslar biçiminde düzenlenen toplantı ve araştırmalarla, çalışma sonuçlarını kamuoyuna açıklamakta, bunlar kitap haline getirilerek de bilim dünyası ve ilgililerin istifadesine sunulmaktadır.

Vakfımızın bilimsel seminer faaliyetleri, makroekonomik konularda, sektörel konularda, ürün ve girdilere ilişkin ya da bölgesel/kentsel konularda olabilmektedir.

İl seminerleri dizisinden Elazığ İlinin Ekonomik Gelişmesi semineri, Vakfımızca gerçekleştirilen 49. il semineri olmaktadır. İl seminerlerinin amacı, genel olarak ekonomik faaliyetler ve ekonomik yapının bilimsel olarak ortaya konulmasını ve bu yapıya uygun olarak belirli süreler için yapılabilir hedefler oluşturulmasını sağlamaktır. Bu çalışmada taraflar, il merkezî yönetim ve yerel yönetim sorumluları ile il ekonomisinde temsil, yetki ve sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlardır. Vali, Belediye Başkanları, ekonomik sektörlerin il yöneticileri, odalar ve borsaların başkanları, ekonomik sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile üniversite ve/veya fakülteler olarak sıralanabilir.

Elazığ ilinde, bu bilimsel seminerlerin yapılmasında sorumluluk duyarak bizlere görev yükleyen Sayın Vali Muammer Erol bey ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ bey, bir bakıma sorumluluklarının gereği olarak, il ekonomisi konusunda bilimsel bir inisiyatif başlatmışlardır. Kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ekonomik gelişmeye ivme kazandırmak adına gerek şartlardan birini daha yerine getirmiş bulunmaktadırlar.

Elazığ ili, uygun şartlara sahip yapısı ile çok eski bir yerleşim yeridir. Tarımsal faaliyetler, daha çoğu kırsal kesimde yaşayan il nüfusunun, uzun yıllar ağırlıklı ekonomik uğraş  alanını oluşturmuştur. Diğer taraftan Elazığ, 1950’li yıllardan sonra, enerji ile diğer bazı sektörlerde büyük kamu yarımlarına ev sahipliği yapmıştır. Buna karşılık, bu yatırımlar, kentte bir özel teşebbüs geleneğinin oluşmasına yeterli zemini oluşturamamıştır. O nedenle Elazığ da göç veren illerimiz arasına katılmıştır. Elazığ, DPT verilerine göre, 2003 yılı gelişmişlik sıralamasında 36. sırada yer alan, kalkınmada öncelikli iller arasında bulunmaktadır.

Son yıllarda, özellikle 2001 krizinden sonraki dönemde, yatırımlara ve genel olarak ekonomik faaliyetlere sağlanan desteklerden, en çok yararlanan illerden biri Elazığ olmuştur denilebilir. Kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin ilk etabının dolması, diğer etaplarının planlanması ve büyük oranda dolması, ihtisas OSB’nin faaliyete alınması, Elazığ’da bir ekonomik uyanmanın öncü göstergeleri olarak kabul edilebilir. Tarımda, sanayi ve hizmetlerin diğer alt sektörlerinde ortaya çıkan yatırım ve üretim heyecanı, 2001 krizi sonrasındaki ekonomik istikrarla birlikte yakalanmış görünmektedir. Bu değişim atılım süresi iyi idare edilebilir ve bilimsel yöntemlerle yönlendirilebilirse, mevcut ekonomik yapı daha iyi bir düzeye taşınabilecektir. Bu bilimsel çalışmanın asıl amacı da hedefe uygun olarak yapılacak faaliyetlere yardımcı olmaktır.

Elazığ ekonomisinde, son yıllarda Elazığlı iş adamları ve il dışından yatırımlarla önemli sınai atılımlar yapılmış ise de, istihdamda yeterli artışın sağlandığı söylenemez. Sanayi sektöründe hem yeni ve ilave yatırımlara, hem de yeni ve farklı yatırımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Fırat Teknokent, Elazığ İŞGEM ve KOSGEB faaliyetleri arasında yapılmakta olan hizmetler, Elazığlı müteşebbislerin ufkunu açacak öncü girişimler olarak değerlendirilebilir.

İlde ETSO çerçevesinde işadamlarının bir araya gelerek kurdukları şirketle, çeşitli yatırımlar için birlik sağlamaları, büyük takdire şayandır. Bu tür girişimlerin başarısı, sinerji yaratmanın ötesinde, Elazığ’da kendine güven duygusu da yeniden kazandıracaktır.

Elazığ’da yapılacak yatırımların, ölçekleri bölge, ülke ve komşu ülke pazarları dikkate alınarak yapılmalıdır. Diğer taraftan Elazığ’a özgü ürünler yaratılmalı, Elazığ ili imajı ve markası yeniden üretilmelidir.

Elazığ Fırat Üniversitesi, yeni dönemde, ekonomik gelişmede, ilgili fakültelerini açarak insan gelişimine hizmet ederek, teknoloji üreterek daha fazla katkı yapacak kapasiteye yükseltilmelidir.

Tarım sektörü geleneksel yapıdan çıkarılmalı, bitkisel ve hayvansal üretimde, şirketleşmeye ağırlık verilmelidir.

Elazığ’da eğitim, sağlık ve turizm sektörlerinin önemli bir alt yapı ve kaliteli hizmet birikimi bulunmaktadır. Bu yapıyı esas alarak yapılacak yeni ve büyük ölçekli girişimler, Elazığ ekonomisinin gelişmesinde lokomotif sektörler oluşturabilir. Özellikle turizm potansiyelini değerlendirecek yatırımlara öncelik verilmesi gereken bir sektör olarak öne çıkmaktadır.

Bu seminerin yapılmasında emeği ve gayreti unutulmayacak olan Vali Muammer Erol, ETSO Başkanı Ali Şekerdağ başta olmak üzere, rektör Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu ve diğer il yöneticilerine İktisadi Araştırmalar Vakfı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Seminere katılımları ile destek ve sorumluluklarını esirgemeyen İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk’e müteşekkiriz.

Seminerde açış oturumu, tebliğler, panel ve oturum başkanlıklarında görev alan bilimadamlarına, yönetici ve işadamlarına, bürokrasiden gelerek katkı yapan değerli zevata sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Seminerin başarılı geçmesi ve faydalı olması dileklerimle sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Önceki Haber Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi BİNGÖL

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech